ഇന്നലെയെന്നപോലിന്നും

ഇന്നലെയെന്നപോലിന്നും

ഇനി നാളെയുമിങ്ങനെ

ഒന്നിനുമില്ല മാറ്റം,

വെയിൽ, നിഴൽ, ഇരുൾ.

എങ്കിലുമൊരു ചിറകനങ്ങുന്നുണ്ട്,

അതിലൊരാകാശശകലം വിരിയുന്നുണ്ട്,

അതിൽ അനന്തത

നീലയായ് പടർന്നേറുന്നുണ്ട്.

ഇന്നലെയെന്നപോലിന്നും

ഇനി നാളെയുമടുത്ത നാളും

പിന്നെയും നാളെ, നീളെ ....

എങ്കിലുമൊരിതൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്,

അതിലൊരു നേർത്ത സുഗന്ധം നിറയുന്നുണ്ട്,.

അതിൽ സ്വച്ഛത വെണ്മയായ്

അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ട്.

ഇന്നലെയെന്നപോലിന്നും

ഇനിയെല്ലാനാളുമിങ്ങനെ.

എങ്കിലും ആരോ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.

അതു കാൺകെ

പ്രിയതയാർന്നാരോ ഒപ്പം ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിൽ അഗാധത

പല നിറങ്ങളായ്

കലർന്നുകലർന്ന് മറയുന്നുണ്ട്.

115 views0 comments

Recent Posts

See All