ഒഥല്ലോ, ഒഥല്ലോ?

ഒഥല്ലോ.

ഒഥല്ലോ?

നീ ഒരു സ്ത്രീയെ

സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവോ?

എങ്ങനെ?

കറുത്ത്, വിരൂപിയായ നീ

നിനക്കെങ്ങനെ

അതെല്ലാം സാധിച്ചു?

ഒഥല്ലോ.

ഒഥല്ലോ?

നിനക്കു

മരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ?

എന്തിനു നീ

സുന്ദരിയായ

ഡെസ്ണിമോണയെ

ഭോഗിച്ചു?

നിനക്ക്

ആ നേരം

മരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ?

കിണറ്റിലെ

മാനത്തുകണ്ണികൾ നക്കിയ

നിന്‍റെ കണ്ണീരിനു

എന്തു വിലയായിരുന്നു?

ഒഥല്ലോ.

ഒഥല്ലോ?

നിന്‍റെ ഡെസ്ണിമോണയെ

നിന്‍റെ നഗ്നതകൊണ്ടു

മൂടിയപ്പോഴേ

അവള്‍ മരിച്ചിരുന്നില്ലേ?

പിന്നെ എന്തിനവളെ

വീണ്ടും

നീ കൊന്നു?

23 views0 comments

Recent Posts

See All

കവിതയ്ക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാസികയാണ് മലയാളകവിത.കോം. കവിതകൾ അച്ചടിക്കുന്ന ആനുകാലികങ്ങൾക്കോ, സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ കവിതക്കൂട്ടായ്മകൾക്കോ ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല മലയാളത്തിൽ. പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ മാസികയ്ക്കു സാംഗത