ഓർമ്മകളിൽ

ഒരു തുണ്ടാകാശം

കൊണ്ടുവന്നവനെ

സ്വപ്നങ്ങളുടെ

കളിത്തോഴനെന്നു വിളിക്കുക

കാടുകൾക്ക്

ഒരു പക്ഷിത്തൂവൽ

സംഭാവന ചെയ്തവനെ

കവിതയുടെ

തീർത്ഥാടകനെന്നു വിളിക്കുക

വേനൽക്കാറ്റിന്‌

വേദനയുടെ

പരിമളം പകർന്നവനെ

വീണപൂവിൻറെ

ഇതിഹാസമെന്നു വിളിക്കുക

പുഴയ്ക്കു

കടലിൻറെ

പുരാവൃത്തം പറഞ്ഞുകൊടുത്തവനെ

പൂഴിയുടെ

പ്രവാചകനെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുക

കടിപ്പല്ലുകളോട്

നിത്യവും കലഹിച്ചിട്ടും

വാക്കിൻറെ കല്ലും

കഴുമരവും തേടാത്തവനെ

കരുണയുടെ സാഹസികനെന്നു വിളിക്കുക

ചോരയുടെ

ദിവ്യമായ രഹസ്യ വഴിയിൽ

ഹൃദയത്തിൻറെ

വാതിൽ തുറക്കുന്നവനെ

പരിചയമില്ലാതെ

കണ്ണടച്ച് പായുന്നവനെ

തൽക്കാലം ഒന്നും വിളിക്കാൻ

എനിക്ക് അർഹതയില്ല !

204 views2 comments

Recent Posts

See All

കവിതയ്ക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാസികയാണ് മലയാളകവിത.കോം. കവിതകൾ അച്ചടിക്കുന്ന ആനുകാലികങ്ങൾക്കോ, സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ കവിതക്കൂട്ടായ്മകൾക്കോ ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല മലയാളത്തിൽ. പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ മാസികയ്ക്കു സാംഗത