ഇല്ല ഒരില പോലെ​

മറ്റൊരില.​

ഇല്ല ഒരു മലർ പോലെ​

മറ്റൊരു മലർ.​

ഇവിടെ പുതിയതായി​

ഒരു മൺതരിയുമുണ്ടാകുന്നില്ല.​

ഇവിടെ ഒടുവിലാ-​

യൊരു ജലകണവും വീഴുന്നില്ല.​

ഇല്ല ഒരു സൗഹൃദം പോലെ​

മറ്റൊരു സൗഹൃദം​

ഇല്ല ഒരനുഭവം പോലെ​

മറ്റൊരനുഭവം.​

ഇവിടെ കരുണയല്ലാതെ​

ഒരു നീതിയും ഇല്ല.​

ഇവിടെ വിശപ്പല്ലാതെ​

ഒരു സത്യവും ഇല്ല.​

35 views0 comments

Recent Posts

See All