ഇല്ല ഒരില പോലെ​

മറ്റൊരില.​

ഇല്ല ഒരു മലർ പോലെ​

മറ്റൊരു മലർ.​

ഇവിടെ പുതിയതായി​

ഒരു മൺതരിയുമുണ്ടാകുന്നില്ല.​

ഇവിടെ ഒടുവിലാ-​

യൊരു ജലകണവും വീഴുന്നില്ല.​

ഇല്ല ഒരു സൗഹൃദം പോലെ​

മറ്റൊരു സൗഹൃദം​

ഇല്ല ഒരനുഭവം പോലെ​

മറ്റൊരനുഭവം.​

ഇവിടെ കരുണയല്ലാതെ​

ഒരു നീതിയും ഇല്ല.​

ഇവിടെ വിശപ്പല്ലാതെ​

ഒരു സത്യവും ഇല്ല.​

35 views0 comments

Recent Posts

See All

കവിതയ്ക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാസികയാണ് മലയാളകവിത.കോം. കവിതകൾ അച്ചടിക്കുന്ന ആനുകാലികങ്ങൾക്കോ, സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ കവിതക്കൂട്ടായ്മകൾക്കോ ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല മലയാളത്തിൽ. പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ മാസികയ്ക്കു സാംഗത