സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ​

വായനയാണ് ഭൂമി.​

മോഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ​

വായനയാണ് വാനം.​

സങ്കല്പത്തിന്റെ വായന സ്വർഗ്ഗം.​

സ്വപ്നത്തിന്റെ വായന ജീവിതം.​

മനസ്സിന്റെ വാചാലമായ​

വായനയാണ് മൗനം.​

മുഖത്തിന്റെ മിന്നിമറയുന്ന​

വായനയാണ് ഭാവം.​

പ്രണയത്തിന്റെ വായന മധുരം.​

പുഞ്ചിരിയുടെ വായന സുഖം.​

കദനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ​

വായനയാണ് കണ്ണീർ.​

മരണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ

വായനയാണ്നിദ്ര.

16 views0 comments

Recent Posts

See All