സഹോദരാ... അറിയാമോ ?​ ബലാൽത്സംഗത്തേക്കാൾ ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്.​ അതു കഴിഞ്ഞുള്ള കുളി.​ ​ തലയിൽ നിന്നും ചാലിട്ടൊഴുകുന്ന ജലം കാൽക്കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ​ ഹൊ...​ ഒരു പുകച്ചിലുണ്ട്...​ ആദ്യത്തെത്തുള്ളിയിൽ തന്നെ​ നമ്മൾ കാൽക്കുഴിയിലെ​ ആ പുകച്ചിലിലേക്ക് കൂന്നു പോകും...​ ​ നമ്മൾ ഒരു പുകച്ചിൽ മാത്രമാകും..​ ​ പുകഞ്ഞു പുകഞ്ഞു ഒടുവിൽ​ കുളിമുറിക്ക് തീപിടിക്കും,​ വീടും നാടും നഗരവും​ തീ പിടിക്കും.​ ഭയന്നോടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ​ തീ പിടിക്കും​ കുളമായ കുളവും കിണറും പുഴയും​ കായലും കടലും തീ പിടിക്കും.​ ​ ​ സഹോദരാ...​ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മദപ്പെടാപ്പാടിൽ​ ഞങ്ങൾ ഞെരിഞ്ഞമരും​ കൊരവള്ളി പൊട്ടി ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും.​ വെട്ടിക്കൂട്ടി തീയിടാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കുകയില്ല​ എന്നാൽ ഞങ്ങളിൽ ചിത നീറിപ്പിടിക്കാൻ മടിക്കും​ മനസ്സാക്ഷി കെട്ട്​ നിങ്ങളിലേക്കവ ആളും​ തിരിഞ്ഞോടുന്ന മനസ്സിന് തീപിടിക്കും​ സ്വർഗ്ഗത്തിനും നരകത്തിനും തീപിടിക്കും​ ചവിട്ടുന്ന ഓരോ ഇടത്തിനും തീപിടിക്കും​

സഹോദരാ....​ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ​ നിങ്ങൾ ദാഹിക്കും.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

കവിതയ്ക്കു മാത്രമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാസികയാണ് മലയാളകവിത.കോം. കവിതകൾ അച്ചടിക്കുന്ന ആനുകാലികങ്ങൾക്കോ, സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ കവിതക്കൂട്ടായ്മകൾക്കോ ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല മലയാളത്തിൽ. പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ മാസികയ്ക്കു സാംഗത